کارگاه مجازی ادبیّات

مدرسه راهنمایی دکتر عصّاریان دزفول

سؤالات دانش های زبانی و ادبی درس سوم - صفحه 20

۱- انواع جمله را از نظر معنا و مفهوم بنویسید .

 ۱- خبری : علی تکالیفش را نوشت .

۲- پرسشی : چرا درس ریاضی را بیشتر از همه ی درس ها دوست داری ؟

۳- امری : به بزرگ تر ها احترام بگذارید .

۴- عاطفی : چه دانش آموز زرنگی !

۲- انواع نثر را نام ببرید .    ۱- نثر ساده     ۲- نثر ادبی

۳- نثر ساده را تعریف کنید .

نثری است که نویسنده در آن ، بسیار ساده ، طبیعی و روان می نویسد و به دنبال آن است که پیامش را به درستی به مخاطب برساند .

۴- نثر ادبی را تعریف کنید .

نثری است که نویسنده در آن ، به زیبایی نوشته توجّه فراوان دارد تا تأثیر سخن خود را بیش تر کند .

+ نوشته شده در  شنبه ۳۰ مهر۱۳۹۰ساعت 10:41  توسط آقای نرگسی  | 

سؤالات دانش های زبانی و ادبی درس دوم - صفحه 14

۱- به چه کلماتی مترادف می گوییم ؟

به کلماتی که تقریبا" هم معنا باشند ، مترادف می گوییم . مثال:

ما با تلاش و کوشش می توانیم به آمال و آرزو های خود نزدیک شویم .

۲ - هر گاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم ، از  زبان  استفاده می کنیم .

۳- هر گاه بخواهیم مقصود خود را زیبا تر و تأثیر گذار تر بیان کنیم ، از  ادبیّات

استفاده می کنیم .

+ نوشته شده در  جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ساعت 23:29  توسط آقای نرگسی  | 

سؤالات دانش های زبانی و ادبی درس اوّل - صفحه 8

 

۱- جمله از چه اجزایی تشکیل شده است ؟ ۱- نهاد            ۲- گزاره

۲ - مهم ترین جزء گزاره فعل است .

۳- زمان های مختلف یک فعل را بنویسید . 

  ۱- ماضی ( گذشته )    ۲- حال ( مضارع )     ۳- آینده ( مستقبل )

۴- برای ارتباط با دیگران و بیان مقصود خود ، از  زبان  استفاده می کنیم .

۵- زبان به چه شکل هایی ظاهر می شود ؟ 

۱- گفتار     ۲- نوشتار     ۳- اشاره

۶- خط را تعریف کنید.

مجموعه ای از نشانه های مکتوب زبان است که در زبان های گوناگون ،

شکل های مختلفی دارد .

+ نوشته شده در  جمعه ۲۹ مهر۱۳۹۰ساعت 17:16  توسط آقای نرگسی  |